Pakketten Vergunning Escort

Bij Vergunning Escort kunt u kiezen uit verschillende pakketten. Deze varieren van de service die u nodig heeft of graag wilt hebben. Pakket 1 is natuurlijk het meest voordelige. Pakket 4 is het beste om de start van uw seksbedrijf in goede banen te laten leiden. Wij verzorgen in dat geval heel het traject dat komt kijken samen met u op professionele wijze. Onze succesgarantie is hoog tot zelfs uitmuntend dankzij jarenlange ervaring binnen deze branche. Mocht u aanvullende zaken nodig hebben, dan kunt u ons natuurlijk altijd contacteren.

Pakket 01 Pakket 02 Pakket 03
     
Aanvraag vergunning escort service Aanvraag vergunning escort service Aanvraag vergunning escort service
Bedrijfsplan, plan van aanpak Bedrijfsplan, plan van aanpak Bedrijfsplan, plan van aanpak
  Begeleiding gemeentelijk bezoek Begeleiding gemeentelijk bezoek
  Begeleiding opstart escort bedrijf Begeleiding opstart escort bedrijf
    Website en reclame op maat
    Werving personeel
    Doelgericht adverteren in zoekmachines en internet
     
Prijs: € 250 Prijs: € 800 Prijs: € 1500

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Vergunningescort.nl, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’.
1.2  Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vernietigbaar of nietig is, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
1.3 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging. In dat geval vormen de bepalingen in de opdrachtbevestiging en de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst.
1.4Vergunningescort.nlbehoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem zijn overlegd of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

2 Opdrachten

2.1 De door Vergunningescort.nlgedane voorstellen zijn vrijblijvend. Een doorVergunningescort.nlgedaan voorstel komt automatisch te vervallen indien zij door de cliënt niet binnen 7 dagen schriftelijk is aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door cliënt voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigende opdrachtbevestiging door Vergunningescort.nlretour is ontvangen, behoudens wanneer de uitvoering van de opdracht feitelijk is aangevangen.
2.3 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting Vergunningescort.nl, niet tot een resultaatsverplichting. Vergunningescort.nlzal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
2.4 De cliënt is gehouden en verplicht om Vergunningescort.nl alle feiten en alle informatie beschikbaar te stellen die nodig is om een goed advies te geven. Indien de cliënt nalaat informatie en feiten te verstrekken die nodig is voor een goed advies komt de schade, voortvloeiend uit de gebrekkigheid/onjuistheid/onvolledigheid van de gegeven informatie en feiten door de cliënt, op de cliënt te rusten. De bewijslast van het niet volledig en juist verstrekken van informatie en feiten komt bij de cliënt te rusten.
2.5 De uitvoering van de aan Vergunningescort.nlverstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is vastgelegd.
2.6 Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, , op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties rusten bijVergunningescort.nl. De cliënten van Vergunningescort.nlerkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de producten anders dan kopieën benodigd voor het eigen gebruik.
2.7 De cliënt  is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de ondernemingskring, tenzij anders is overeengekomen. Cliënt is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd de producten van Vergunningescort.nlover te dragen aan derden, noch een kopie daarvan over te dragen. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vergunningescort.nl. Elk gebruik van een werk van Vergunningescort.nldat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Vergunningescort.nl.
2.8 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Vergunningescort.nl, rekent Vergunningescort.nl vijf maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Vergunningescort.nl

3 Honorarium

3.1 Vaststelling van het honorarium geschiedt in beginsel op basis van een standaard tarief, tenzij anders wordt overeengekomen. Naast het honorarium zal Vergunningescort.nl de ten behoeve van cliënt noodzakelijkerwijs gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten en kosten voor het opvragen van de benodigde documenten en vergunningen in rekening brengen.
3.2 Indien de opdracht tussentijds door cliënt wordt beëindigd, dient alsnog het gehele honorarium voldaan te worden.
3.3 Behoudens andersluidende afspraak zijn de tarieven exclusief btw en verschotten (kosten van derden), daaronder begrepen van overheidswege opgelegde heffingen, deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van uittreksels, kosten voor aangetekende verzending, kosten te maken vanwege een in te schakelen derde.
3.4 Vergunningescort.nlis te allen tijde bevoegd om betaling van een voorschot te vragen in verband met te verrichten werkzaamheden dan wel ter dekking van de kosten ter zake van door Vergunningescort.nlin te schakelen derden.  Bij gebreke van betaling daarvan isVergunningescort.nlgerechtigd, na voorafgaande aankondiging daarvan, haar werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Vergunningescort.nlis bevoegd eerst de werkzaamheden aan te vangen nadat het door Vergunningescort.nl   verlangde voorschot door de cliënt is voldaan. Het voorschotbedrag wordt verrekend met de met de einddeclaratie.
3.5 Vergunningescort.nlis gerechtigd het overeengekomen tarief te verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van Vergunningescort.nlmag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.

4 Betaling en gevolgen van niet of niet tijdige betaling

4.1 De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de cliënt. Vergunningescort.nlis nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het door cliënt niet tijdig voldoen van een factuur ongeacht of deze betrekking heeft op kosten van derden of honorarium.
4.2  Ingeval van liquidatie, faillissement, surseance, schuldsanering van, of beslaglegging onder de opdrachtgever worden alle vorderingen van Vergunningescort.nlop cliënt direct opeisbaar.
4.3 Vergunningescort.nlis gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan. De cliënt kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is alsdan een contractuele vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
4.5 Na overschrijding van de betalingstermijn, stuurt Vergunningescort.nlde cliënt een schriftelijke aanmaning waarin cliënt nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 14 dagen de declaratie te voldoen. Indien betaling na verstrijking van vorengenoemde termijn uitblijft, is Vergunningescort.nlgerechtigheid de cliënt buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- in rekening te brengen.

5 Retournering stukken

5.1 Bij het einde van de opdracht zullen de stukken van de cliënt desgewenst geretourneerd worden, doch niet eerder dan nadat alle nota’s zijn voldaan.

6 Geheimhouding

6.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
6.2  Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
6.3  Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Vergunningescort.nlbeperkt haar aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met haar werkzaamheden tot maximaal het bedrag dat Vergunningescort.nlin het kader van een opdracht heeft gefactureerd.
7.2  Vergunningescort.nlis niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het tekortschieten van cliënt in zijn verantwoordelijkheid of indien de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
7.3 Vergunningescort.nlis nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst door welke oorzaak ook ontstaan.
7.4 Alle aanspraken van de cliënt vervallen, indien deze niet aangetekend en gemotiveerd bij Vergunningescort.nlzijn gemeld binnen 6 weken nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval een jaar na datum van de laatste declaratie.
7.5 Vergunningescort.nlaanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, zoals advocaten, deurwaarders, deskundigen. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Vergunningescort.nlgerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens cliënt te aanvaarden.
7.6 De cliënt is gehouden Vergunningescort.nlte vrijwaren voor alle aanspraken van derden, en aan Vergunningescort.nlde redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
7.7 Indien Vergunningescort.nldoor een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de cliënt  kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand de duur van drie maanden heeft bereikt hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht van Vergunningescort.nlwordt verstaan elke van de wil van Vergunningescort.nlonafhankelijke omstandigheid waardoor de (gedeeltelijke) nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt wordt verhinderd of vertraagd waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Vergunningescort.nlkan worden verlangd. Onder overmacht dient in ieder geval gerekend te worden iedere verhindering of vertraging ontstaan door derden die door of namens Vergunningescort.nl zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar werkzaamheden, (ernstige) ziekte bij de uitvoerend medewerker van Vergunningescort.nlen ernstige ziekte of overlijden van een familielid van de uitvoerendmedewerker vanVergunningescort.nl.

8 Toepasselijk recht

8.1 Geschillen voortvloeiende uit de opdracht worden beheerst door Nederlands recht.
8.2 De rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.